Obchodné podmienky (VOP) a Ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri nákupe tovaru v internetovom obchode www.novamoda.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len e-shop)
je Frank FMJ (ďalej len „Predávajúci“). Fakturačná adresa: Petržalská 1642/13, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 47915544, DIČ: 1087157093 (nie sme platcami DPH). Zápis v živnostenskom registri: Obvodného úradu Kežmarok pod číslom 730-14012. Zákaznícka linka: (00421) 919 184 073, e-mail: shop@novamoda.sk, stránka internetového obchodu: www.novamoda.sk.

1.2 Bankové spojenie predávajúceho je - Číslo účtu: 0975 12 0002 / 5600 vedený v Prima Banka Slovensko. IBAN: SK 29 5600 0000 0009 7512 0002 Číslo BIC (SWIFT): BREXSKBXXXX

1.3 Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluvné strany“) vyplývajúce z uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.novamoda.sk

1.4  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596.

1.5  Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s nasledovnými zákonmi v znení neskorších predpisov (týmito zákonmi sa riadia aj vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach):

a) Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

b) Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

c) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“).

d) Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene o doplnení zákona č 128/2002 Z.z o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 284/2002 Z. z.

e) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (Ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“).

f) Zákon č. 372/1990 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  v znení neskorších predpisov.

g) Zákon č. 108/2000 Z.Z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaju a zásielkovom predaju v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté v znení neskorších predpisov.

h) Faktúru Vám zasielame v elektronickej forme. Podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. zo dňa 18. júna 2002, §32
"Preukázatelnosť účtovného záznamu" je takýto vytlačený dokument plnohodnotný daňový doklad.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu pre uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy, telefonickej Objednávky alebo vyplnenej a odoslanej Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho (ďalej len "Objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním Objednávky kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim o akceptovaní Objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.3. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo ihneď po odoslaní jeho Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho Objednávky.

2.4. Vytvorenie Objednávky je podmienené registráciou na stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité len pre účel vytvorenia Objednávky/kúpnej zmluvy a nebudú zneužité na iné účely. V prípade registrácie je v záujme každého užívateľa, aby si prihlasovacie údaje chránil, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na internetovej stránke Predávajúceho pod menom registrovaného užívateľa.

2.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke Predávajúceho je katalógom tovaru, ktorý nezaručuje automatickú dostupnosť tovaru. Informatívna dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne, presnú dostupnosť Predávajúci overí v prípade prejaveného dopytu kupujúcim.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1.1. Predávajúci je povinný dodať na základe Objednávky záväzne potvrdenej kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je tiež povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na riadne užívanie tovaru a doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.1.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má tiež právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v bode 4.1. týchto Obchodných podmienok alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.2. Práva a povinnosti kupujúceho

3.2.1. Kupujúci je povinný:

3.2.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní Objednávky.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa akceptovania Objednávky kupujúceho Predávajúcim. Túto lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.2. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode Predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

4.3. Ku každej zásielke kupujúci obdrží spolu s tovarom faktúru, ktorá má okrem funkcie dokladu o kúpe tovaru aj funkciu záručného a dodacieho listu, pokiaľ nie sú súčasťou tovaru.

4.4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej vyššie odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny podľa podmienok uvedených v časti 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5. Kompletný cenník prepravy je kupujúcemu dostupný na internetovej stránke http://www.novamoda.sk/doprava. Doby dodania pri jednotlivých spôsoboch prepravy sú len informatívne. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriéra UPS. Pri spôsobe dodania Slovenskou poštou sú ceny uvádzané na stránke platné pre zásielky s maximálnou hmotnosťou 2 kilogramy. Pri vyššej hmotnosti si Predávajúci vyhradzuje právo určiť cenu individuálne. Pri spôsobe dodania prostredníctvom kuriéra maximálna hmotnosť zásielky nie je obmedzená, avšak Predávajúci si vyhradzuje právo pri zásielkach ťažších ako 5 kilogramov určiť cenu prepravy individuálne, prípadne ich odmietnuť dodať a to aj v tom prípade, že pokladňa povolí Objednávku týmto spôsobom.

4.6. Predávajúci doručuje tovar aj do Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade hmotnosti zásielky vyššej ako 1 kilogram si Predávajúci vyhradzuje právo určiť cenu individuálne, prípadne tovar odmietnuť dodať.

4.7. Dodanie tovaru do iných štátov ako Slovensko a Česko si treba ešte pred objednaním individuálne dohodnúť. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť cenu individuálne, prípadne tovar odmietnuť dodať.

4.8. V prípade ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme na adrese doručenia tovaru, ktorú si sám určil v Objednávke, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu podľa podmienok uvedených v časti 5. Platobné podmienky a kúpna cena. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď kupujúci tovar neprevzal, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5. Platobné podmienky a kúpna cena

5.1. Všetky ceny za tovar a služby, tiež všetky poplatky sú na internetovej stránke Predávajúceho konečné (Predávajúci nie je platiteľom DPH).

5.2. Cenník poplatkov za platobné spôsoby je kupujúcemu dostupný na internetovej stránke www.novamoda.sk/doprava. Platobná brána Paypal poskytuje svoje prostredie len v anglickom jazyku, preto Predávajúci odporúča zvoliť tento spôsob platby len kupujúcim, ktorý majú potrebné znalosti tohto jazyka alebo kupujúcim, ktorý prostredie tejto platobnej brány dobre poznajú. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu na základe jeho neznalosti anglického jazyka pri platbe cez Paypal ani za všetky škody, ktoré mu vzniknú po presmerovaní na stránku platobnej brány Paypal.

5.3. Predávajúci prijíma platby za tovar v mene Euro.

5.4. V prípade, že kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5. V prípade, že si kupujúci neprevezme zásielku s objednaným tovarom má Predávajúci nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu. Rovnaké právo Predávajúcemu pripadá aj v prípade, že kupujúci zásielku odmietne prevziať alebo zásielka bude nedoručená z dôvodu nesprávne uvedenej adresy kupujúcim pri vytvorení Objednávky. Náhrada škody zahŕňa skutočné náklady súvisiace s vybavením Objednávky (vystavenie faktúry alebo dobropisu k faktúre a ich vedenie v účtovníctve, informovanie kupujúceho o stave jeho Objednávky prostredníctvom e-mailu a SMS správ - prípadne telefonického hovoru, poštovné a balné, spätné doručenie tovaru Predávajúcemu po jeho neprevzatí kupujúcim, mzdy a odmeny za vykonané úkony zamestnancami súvisiace s Objednávkou kupujúceho, ostatné náklady súvisiace s vybavením konkrétnej Objednávky). V prípade nedoručenia tovaru Slovenskou poštou je náhrada škody stanovená na hodnotu 10 €, v prípade nedoručenia tovaru zmluvnou kuriérskou spoločnosťou je náhrada škody stanovená na hodnotu 14 €. Kupujúci je povinný náhradu škody uhradiť najneskôr 14. kalendárny deň odo dňa vrátenia nedoručeného tovaru Predávajúcemu. Pri omeškaní úhrady Predávajúci účtuje kupujúcemu úrok z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak nie je možné dodať tovar v cene, ktorá je uvedená v Objednávke, prípadne ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodným podmienkami.

6.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a to do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.

6.3. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

6.4. Kupujúci môže svoje právo odstúpenia od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napríklad e-mailom na adresu shop@novamoda.sk alebo poštou na fakturačnú adresu. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou 1 týchto Obchodných podmienok (v novom okne prehliadača sa zobrazí kliknutím SEM).

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum faktúry a/alebo Objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, podpis kupujúceho, dátum a spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie – najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s kompletným príslušenstvom (vrátane návodov, dokladu o zaplatení, nepoškodeného obalu atď.) v lehote podľa bodu 6.7. týchto Obchodných podmienok. Tovar zaslaný formou dobierky Predávajúci neprevezme.

6.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 7 dní odo dňa doručenia jeho odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane preukázateľných nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. V prípade nedoručenia tovaru zároveň s odstúpením od zmluvy bude kúpna cena vrátená až po doručení tohto tovaru alebo predložení dokladu o zaslaní tohto tovaru – podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. Vrátenie peňazí prebehne rovnakým spôsobom ako kupujúci zaplatil Predávajúcemu, prípadne spôsobom aký je požadovaný kupujúcim v odstúpení od kúpnej zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil drahší spôsob doručenia tovaru ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie cenový rozdiel medzi drahším spôsobom doručenia, ktorý si zvolil kupujúci a najlacnejším bežným spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim.

6.7. Kupujúci je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar Predávajúcemu. Priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci.

6.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má Predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, prípadne má Predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 6.5 týchto Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7. Reklamačný poriadok

7.1. Úvodné ustanovenia

7.1.1. Tento reklamačný poriadok popisuje obchodnú spoluprácu medzi Predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru kupujúci súhlasí s dojednaniami v tomto reklamačnom poriadku.

7.1.2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený ako dokument na internetovej stránke Predávajúceho www.novamoda.sk.

7.2. Dĺžka záruky

7.2.1. Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 Občianskeho zákonníka).

7.2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka).

7.2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

7.2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.2.6. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.3. Záručné podmienky

7.3.1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s doručovateľom stav zásielky (počet listov, či balíkov, neporušenosť balenia). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky , pokiaľ je táto viditeľne poškodená alebo neúplná. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci prevezme, je nutné poškodenie popísať v zápisnici, či protokole doručovateľa. Túto zápisnicu, či protokol, je nutné okamžite poslať Predávajúcemu mailom alebo poštou. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nie je Predávajúci povinný akceptovať.

7.3.2. Reklamáciu si kupujúci uplatňuje doručením reklamovaného tovaru na adresu sídla Predávajúceho. List alebo balík musí kupujúci riadne zabaliť a spolu s reklamovaným tovarom je nevyhnutné doručiť všetko príslušenstvo k tovaru, kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list (originál si kupujúci uschová doma), kompletne vyplnený a podpísaný reklamačný protokol, ktorý je prílohou 2 týchto Obchodných podmienok (v novom okne prehliadača sa zobrazí kliknutím SEM). V prípade, že tovar už v minulosti bol reklamovaný, kupujúci môže priložiť kópiu dokladu o tejto reklamácii. V prípade, že kupujúci sa rozhodne podať reklamáciu prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho cez online formulár, toto podanie má len informatívny charakter a je nutné splniť všetky ostatné kroky uvedené v tomto bode reklamačného poriadku. Tu nájdete postup reklamácie v jednoduchých 5 krokoch (otvorí sa v novom okne prehliadača).

7.3.3. Predávajúci zašle kupujúcemu po prijatí reklamácie obratom kópiu reklamačného protokolu e-mailom, prípadne listovou zásielkou, kde uvedie deň začiatku reklamačného konania. Dňom začiatku reklamačného konania je deň, keď kupujúci doručí Predávajúcemu reklamovaný tovar spolu so všetkými vyššie popísanými náležitosťami.

7.3.4. V prípade zaslania reklamovaného tovaru je kupujúci povinný poslať tento tovar ako doporučený list alebo doporučený balík. Všetky ostatné metódy, najmä dobierka, nebudú prebraté, prípadne budú kupujúcemu vrátené. Kupujúci musí reklamovaný tovar doručiť čistý, hygienicky nezávadný a mechanicky nepoškodený. V opačnom prípade má Predávajúci právo odmietnuť prijať tovar do reklamačného konania.

7.3.5. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

7.3.6. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté

7.3.7. Kupujúci je povinný hodinky chrániť pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým polom, účinkami vlhkosti a vody. V záručnej dobe kupujúci nesmie otvárať puzdro hodiniek a strojček musí chrániť pred neodbornými zásahmi. V prípade, že kupujúci tieto pokyny nedodrží, prípadná reklamácia vád, zapríčinených vyššie uvedenými spôsobmi bude oprávnene zamietnutá.

7.4. Spôsob vybavenia reklamácie

7.4.1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

7.4.2. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie (§ 18 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie okrem iného aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n Zákona o ochrane spotrebiteľa).

7.4.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

7.4.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru.

7.4.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, Predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo kupujúcemu vráti kúpnu cenu tovaru.

7.4.6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7.4.7. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane OÚ (ďalej v časti 8., Ochrana osobných údajov, len „kupujúci“) je povinná poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje uvedené v bode 8.2. týchto Obchodných podmienok, ktoré budú Predávajúcim spracúvané za účelom vymedzeným v bode 8.3. týchto Obchodných podmienok v zmysle Zákona o ochrane OÚ. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia osobných údajov kupujúceho Predávajúci nemôže spracovať Objednávku kupujúceho, a preto nemôže kúpnu zmluvu riadne uzavrieť.

8.2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť tieto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Objednávky a doručenie objednaného tovaru: meno a priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo (ak ním disponuje), e-mailová adresa, fakturačná – prípadne dodacia adresa (ulica a číslo, PSČ, mesto, štát).

8.3. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho Predávajúcim je vystavenie faktúr a ich vedenie v účtovníctve, doručenie tovaru, informovanie o stavoch Objednávky (prijatie, potvrdenie akceptovania, odoslanie, iné zmeny stavov spracovania) prostredníctvom e-mailovej správy a/alebo správy SMS, informovanie o novinkách v prípade ich vyžiadania zaškrtnutím príslušného políčka v procese registrácie zákazníckeho účtu prostredníctvom e-mailovej správy.

8.4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uvedeným v bode 8.3. týchto Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

8.5. Kupujúci zaslaním Objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona o ochrane OÚ na spracovanie a uschovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch Predávajúceho. Tieto osobné údaje budú Predávajúcim spracúvané po dobu naplnenia účelu spracovania osobných údajov, len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Po splnení účelu spracovania Predávajúci bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 Zákona o ochrane OÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

8.7. Právo kupujúceho podľa bodu 8.6. písm. e) a f) týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie práv kupujúceho Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči

8.9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane OÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane OÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

8.10. Ak kupujúci uplatní svoje právo

8.11. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane OÚ, môže uplatniť blízka osoba.

8.12. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 8.6. písm. a) až c), e) až h) a bodov 8.8. a 8.9. vybaví Predávajúci bezplatne. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 8.6. písm. d) vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosti kupujúceho uvedené v tomto bode najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

8.13. Predávajúci získava osobné údaje prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke www.novamoda.sk. Takto zaregistrovaný kupujúci má možnosť kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a upraviť po prihlásení sa na internetovej stránke Predávajúceho.

8.14. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Žiadne údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou sprostredkovateľov uvedených v bode 8.4. týchto Obchodných podmienok. Ďalej Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich nie sú zverejňované a získavať sa budú výlučne na účel uvedený v bode 8.3. týchto Obchodných podmienok. Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje kupujúceho spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane OÚ a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.15. Informačný systém Predávajúceho je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Recenzie u výrobkov

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, obsahujú akúkoľvek diskrimináciu, vulgárne slová, podnecujú násilie, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky, nemajú žiadnu informačnú hodnotu alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno Predávajúceho.

10. Darčekové poukazy

10.1. Darčekové poukazy vystavené Predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru iba na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.novamoda.sk.

10.2. Hodnota darčekových poukazov je uvedená na každom poukaze ako konečná suma, pričom poukaz funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru. Darčekový poukaz je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ho uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

10.3. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovým poukazom, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekového poukazu.

11. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. III.
2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním Objednávky kupujúcim.

11.4. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.5. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

20. októbra 2014 v Bratislave ©